9 feb. 2015

Les fonts d'energia: classificació

Les fonts d’energia son els recursos dels quals pot obtenir-se energia per produïr calor, llum, moviment, etc.

A la Terra, gairebé tota l’energia que utilitzem té el seu origen en el Sol. No és només la font d’energia més important i més potent perquè ens subministra llum i calor amb la seva radiació electromagnètica, sinó que se’n deriven altres tipus d’energia, com el vent, la pluja, les onades, etc.

Celda 1 Celda 2 Celda 3
Per mitjà de processos tecnològics, l’ésser humà ha aconseguit aprofitar les diferents fonts d’energia (sol, aigua, vent, foc, etc.), per obtenir-ne diverses formes i manifestacions i, així, produir treball o transformació entre si.

Les formes d’energia més importants són: energia mecànica, tèrmica, elèctrica, nuclear, química, sonora i radiant. Així, per exemple:


  • Una bombeta transforma energia elèctrica en energia radiant lluminosa i tèrmica.
  • Una màquina de vapor transforma energia tèrmica en mecànica.
  • Els combustibles, en cremar-los, transformen l’energia química en energia tèrmica.
  • Un motor d’una rentadora transforma energia elèctrica en energia mecànica.
  • Els focs artificials, quan esclaten, transformen la seva energia química en energia tèrmica, lluminosa, sonora i energia de moviment o cinètica.


Segons la seva naturalesa, les fonts d’energia es classifiquen en:


  • Primàries: són les que es troben en la natura: vent, aigu, llenya, Sol, petroli…

Celda 1 Celda 2 Celda 3

  • Secundàries: les que s’obtenen a partir de les fonts primàries: elecrtricitat, gasolina…


Celda 1 Celda 2 Celda 3
Segons les reserves disponibles i la seva capacitat de regeneració les fonts es classifiquen en: 


  • Renovables: fonts que es renoven en un període curt i les reserves són il·limitades. solar tèrmica solar fotovoltàica hidràulica eòlica biomassa i residus geotèrmica maremotriu de les onades
Celda 3

  • No renovables: provenen de fonts d’energia que es troben en quantitats limitades i per tant exhauribles. d’origen fòssil: petroli, carbó i gas natural d’origen nuclear: prové de materials radioactius com l’urani i el plutoni

Celda 1 Celda 2 Celda 3

0 comentarios:

Publicar un comentario