8 nov. 2014

Formats d'arxiu gràfic

Un format gràfic defineix la manera com es guarda una imatge i tota la informació relacionada amb ella. Cada format té avantatges i inconvenients. els més freqüents són:

BMP(bitmap): Format de Windows. Qualsevol aplicació es capaç de reconeixer-lo. Permet fins a 16,7 milions de colors però el tamany de l'arxiu es enorme.

GIF(graphics interchange format): format molt utilitzat a Internet per a la creació de textos i gràfics degut al tamany petit que té. Sol admet 256 colors (8 bits)

TIFF(Tagge-Image File Format): format escollit per treballs en impremptes. Admet compressió sense perdua de qualitat.

JPEG (Joint Photographic Experts Group): format més utilitzat actualment. Al guaradar una imatge tenim que especificar la quantitat de compressió que volem. Mes gran, més perdua d'informació. s'utilitza per publicar en webs i enviar per correo electrònic.

PNG (portable network graphics). Aquest format lliure de patent és el substitut del GIF

PSD. Format d'Adobe Photoshop que guarda capes, canals i guies en qualsevol mode de color.

RAW: Format digital de les càmeres de gamma alta. com el mateix nom indica (raw significa "cru"), és el fitxer en brut. També es coneix com el negatiu digital. necessita un programari per processar-lo.

0 comentarios:

Publicar un comentario