4 nov. 2014

Funcions del coordinador TAC

El coordinador d'informàtica té al seu càrrec la supervisió de l'aula d'informàtica, l'assessorament als professors/es per a la utilització de recursos informàtics i la relació amb la Xarxa Telemàtica Educativa XTEC .Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC i orientar-lo sobre la formació TAC, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.

Assessorar l’equip directiu, els professors i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministratives del Departament d'Ensenyament.

Vetllar per pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre.
Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i dels estàndards tecnològics següents:

Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català, d'acord amb el que estableix l'article 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Tenir cura dels criteris d'accessibilitat per seleccionar els recursos digitals als espais web del centre.

Incorporar la identificació gràfica adaptada al Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya als espais web del centre.

Fer el seguiment dels serveis de suport TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a aquest efecte, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d'assistència tècnica.

Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors del centre tingui la llicència legal d'ús corresponent.

Utilitzar formats basats en estàndards oberts per a l'intercanvi de documents electrònics.

Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre que siguin accessibles en línia respectin els drets d'autoria i les llicències d'ús dels diferents elements que els integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.).
La publicació de continguts que el mateix centre genera que es vulguin compartir i difondre a la xarxa s'ha de fer amb l'adopció de llicències Creative Commons.
Altres funcions que el director del centre li encomani d'acord amb les directrius del Departament d'Ensenyament.

0 comentarios:

Publicar un comentario