9 feb. 2015

Energia eòlica

L’energia del vent ha estat una de les energies renovables més utilitzades, que ha permès tant la navegació marítima com la mòlta de cereals o l’extracció d’aigua.

No és fins al segle XX quan es comença a aprofitar també per generar electricitat.

L’energia eòlica es basa en l’aprofitament del moviment i la força del vent per realitzar un treball o per generar electricitat.

Una màquina eòlica produeix normalment energia mecànica de rotació. Consta,principalment, d’un element mòbil de captació de l’energia del vent (anomenat rotor), acoblat a un eix que es connecta, segons l’ús que se’n vol fer, a una bomba o a un generador elèctric.

Les màquines eòliques que transformen l’energia cinètica del vent en energia mecànica s’anomenen també aeroturbines. En podem distingir, bàsicament, dos tipus:

 •  􀀀Aeromotors. Són màquines lentes, actualment gairebé en desús, caracteritzadesper un rotor (part giratòria) format de nombroses pales, normalment entre12 i 24. Proporcionen poca potència i s’utilitzen sobretot per al bombejamentd’aigua dels pous.

 • Aerogeneradors. Són màquines ràpides d’eix horitzontal, de perfi l semblant ales hèlixs d’un avió, el rotor de les quals es caracteritza per tenir poques pales(2 o 3). S’utilitzen per produir electricitat, acoblant un generador elèctric al rotor. Poden subministrar potències elevades. 

  Els components més rellevants d’un aerogenerador per produir electricitat són la torre, el rotor, les pales, el generador elèctric i la góndola.

 • La torre és el suport sobre el qual es fa el muntatge de tot el sistema i el manté a una determinada altura de terra, sobre els 5 m els generadors de 850 W i fins a 50m els generadors superiors a 600 kW. 

 • El rotor és la part mòbil de la màquina que gira per l’acció del vent i que transformal’energia eòlica en energia mecànica. 

 • Les pales són els elements encarregats de captar l’energia del vent. Solen estar fabricades de vidre i polièster. Augmentant el diàmetre de les pales podem augmentar la potència subministrada per la màquina. 

 • El generador elèctric transforma l’energia mecànica, obtinguda a l’eix del rotor, en electricitat.

 •  La góndola, situada damunt de la torre, és l’element estructural, i està format pel bastidor i la carcassa. El bastidor és la peça sobre la qual s’acoblen els elements mecànics principals.

 • Les instal·lacions eòliques productores d’energia elèctrica, igual que les solars fotovoltaiques, poden connectar-se a la xarxa elèctrica o bé funcionar de manera aïllada.

 • Les instal·lacions aïllades, no connectades a la xarxa elèctrica, s’utilitzen per a aplicacions com ara electrifi cacions rurals, aplicacions agrícoles, senyalització, repetidors de comunicacions, bombejament d’aigua, etc. Fan servir, en la majoria dels casos, aerogeneradors de petita potència, i han de disposar d’un sistema d’acumulació (bateries) per assegurar el subministrament elèctric, atesa la intermitència de la font d’energia.

Energia eòlica marina

0 comentarios:

Publicar un comentario