9 feb. 2015

Energia hidràulica

L'aigua és una font d'energia renovables amb un enorme potencial d'aprofitament. A les centrals hidroelèctriques es genera electricitat a partir de l'energia de l'aigua associada al seu moviment en els rius o en circurla, forçadament, a través de canonades.



Els components més característics d’una central hidroelèctrica són els següents:


  • 􀀀 􀀀La presa o embassament. És una construcció, normalment de formigó, sobre la llera del riu que té com a finalitat retenir l’aigua, per formar un embassament o llac artificial. D’aquesta aigua se’n desvia una part, que a través d’un canal o una canonada es porta a la sala de màquines. Les preses solen ser el component essencial de les grans centrals.
  •  􀀀Els conductes d’aigua. Són els encarregats de canalitzar i transportar l’aigua des de la presa fins a la turbina. La conducció d’aigua que va directament fins a la turbina s’anomena específicament canonada forçada.
  • 􀀀La casa o sala de màquines. És on estan situats, principalment, la turbina, el generador elèctric o alternador, els automatismes i altres elements auxiliars. La turbina hidràulica  és una màquina destinada a transformar l’energia de l’aigua en energia mecànica, és a dir, en un moviment de rotació que es transmet a l’alternador. L’alternador o generador elèctric és una màquina comuna en la majoria de centrals, que rep l’energia mecànica de la turbina i la transforma en energia elèctrica.
  • Els transformadors. El corrent elèctric obtingut en l’alternador, d’alta intensitat i tensió mitjana, es modifica per mitjà dels transformadors elevadors (s’eleva la tensió i es disminueix la intensitat), per facilitar-ne el transport en línies d’alta tensió, les quals permeten utilitzar cables més prims i reduir-ne les pèrdues. Abans d’arribar a casa nostra, altres transformadors, els reductors, la convertiran en baixa tensió (220 V), que és la que fem servir per a usos domèstics.
  • El parc de distribució és el lloc on la central es connecta a la xarxa de transport 


0 comentarios:

Publicar un comentario