10 mar. 2013

La instal·lació del gas

La instal·lació de gas s'encarrega de fer arribar el gas combustible als domicilis i d'evacuar, si es necessari, els gasos resultants de la combustió amb les màximes condicions de seguretat.


Els gasos d'ús domèstic més importants són:
- Gasos liquats del petroli (GLP). Gas butá i gas propà
- Gasos canalitzats. El gas natural i el gas manufacturat (gas ciutat)


Els elements característics de la instal·lació de gaas en un habitatge són:
- Les canonades
- Les claus de pas
- El comptador
- Les reixetes de ventilació
- Els conductes d'evacuació

Més informació a:
Libros vivos

0 comentarios:

Publicar un comentario