10 mar. 2013

La instal·lació d'aigua

La instal·lació d'aigua és l'encarregada de distribuir l'aigua potable a l'interior de l'habitatge i d'evacuar-ne les aigües residuals, en les condicions higièniques adequades a cada cas.Està formada per:
- La xarxa d'aigua sanitària
- La xarxa de sanejament de les aigües residuals i pluvials

La xarxa d'aigua sanitària és la instal·lació interior que permet el subministrament d'aigua freda i calenta a tots els punts de la casa on sigui necessària. Està formada per dues canalitzacions independents: la instal·lació d'aigua freda i la d'aigua calenta sanitària (ACS)
Els elements són:
- Les canonades
- Les claus de pas
- Les aixetes
- Els escalfadors
- Els dipòsits
- Els aparells sanitaris

La xarxa de sanejament o instal·lació de desguassos és l'encarregada de recollir i canalitzar aigües residuals i pluvials cap a les clavagueres..
Els elements són:
- Sifons
- Derivacions
- Baixants
- Col·lectors
- Arqueta sifonal


Més informació:
libros vivos. instal·lació d'aigua

libros vivos: instal·lacions de desguàs

0 comentarios:

Publicar un comentario