10 mar. 2013

La instal·lació elèctrica

La instal·lació elèctrica té la funció de subministrar energia elèctrica a l'habitatge, tot garantint la segureta de les persones i el bon funcionament dels aparell i de la mateixa instal·lació.El REBT (Reglament electrotècnic de baixa tensió) especifica les condicions que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una tensió definida com a baixa (230 V) a fi d' assegurar-ne el bon funcionament i garantir la seguretat de les persones i dels edificis on estan instal·lades.

Està formada per:
- instal·lació d'enllaç
- instal·lació interior

La instal·lació d'enllaç uneix la xarxa de distribució pública amb la instal·lació interior de cada habitatge. Es compon dels següents elements:

- L'escomesa o connexió general
- La caixa genera de protecció
- La línia general d'alimentació
- La centralització de comptadors
- La derivació individual

La instal·lació interior esta formada per quadre de comandament i protecció, els circuits d'alimentació dels receptors, el circuit de connexió a terra i els receptors.

El quadre de comandament i protecció és el conjunt d'elements destinats a la seguretat, la protecció i el control de la instal·lació interior i està format per:
- L'interruptor de control de potència màxima (ICPM)
- L'interruptor general automàtic (IGA)
- L'interruptor diferencial (ID)
- Els petits interruptors automàtics (PIA)

libros vivos
Edu365
Funcionament de la red elèctrica
Animació flash
Instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Gencat
Infografia interruptor diferencial

0 comentarios:

Publicar un comentario